روزیتا منطقی

درد کردستان عراق با همه پرسی استقلال مداوا نمی شود

18 مرداد 1396

اتحاد چهار قدرت بزرگ؛ کابوس جمهوری اسلامی

بیانیه مشترک آمریکا و سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس، آغاز کابوس
14 مرداد 1396

آزادی زنان


ازادی زنان ، از معنا تا دست اویز

06 مرداد 1396

بیانیه شهبانو فرح پهلوی

 محمدرضا شاه پهلوی «ایراندوستی راستین» بود

05 مرداد 1396

ناصر رزازی

ناصر رزازی، هنرمند نامدار کرد ایرانی، خواهان آن است که سرزمین های کردستان عراق، ترکیه و سوریه به ایران بپیوندند، زیرا همه ی کردها در بنیاد ایرانی هستند و با دیگر مردم ایران فرهنگ و ریشه ی مشترک دارند. 
ناصر رزازی، از سالها پیش به عنوان پیشمرگ و هنرمند با رژیم جمهوری اسلامی در ستیز بوده و اکنون ساکن کردستان عراق است.

22 تیر 1396